mypoints

myPoints คือ ระบบการให้รางวัลพนักงานในองค์กรในรูปแบบคะแนนสะสม เพื่อนำมาใช้แลกเปลี่ยนของรางวัลที่บริษัทจัดเตรียมให้ในรูปแบบ สินค้า e-Coupon หรือบริการต่างๆ และ 'การให้ใจ' เพื่อให้พนักงานนำใจที่ได้รับจากบริษัทส่งต่อให้เพื่อนร่วมงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจและยังสามารถนำใจที่ได้รับมาไปเปลี่ยนเป็นแต้มเพื่อแลกรางวัลได้
myPoints
Web Application
myPoints
Mobile Application
myPoints
การลงทะเบียนใช้งาน
myPoints
ระบบ e-Coupons

Artwork_icon-35-1 poin
ระบบคะแนน
Artwork_icon-06 heart
ให้ใจ
myPoints
ของรางวัล
Artwork_icon-25 Line OA
เชื่อมโยง Line OA