HR Outsourcing Strategy

"Digital HR Transformation"

  การให้บริการ HR Outsourcing ของบริษัทฯ จากประสบการณ์ และสถิติที่เราได้ศึกษามาการทำ HR Outsourcing นั้น เราได้เล็งเห็นว่าส่วนใหญ่ที่ทำกันอยู่เป็นแค่การย้ายภาระงานจากองค์กรมายังบริษัท Outsourcing เท่านั้น ซึ่งเราคิดว่าไม่เป็นประโยชน์เท่าที่ควร สิ่งที่เราคิดและทำอยู่นั้นในการที่จะทำให้การ Outsourcing ให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ายเราจึงมีความคิดเห็นว่าจะต้องทำการเปลี่ยนระบบการทำงานไปสู่ Digital HR Process ไปพร้อมกันในคราวเดียว

 ซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้เกิดประโยชน์ กับทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพนักงาน, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ทีมทรัพยากรมนุษย์, ผู้บริหารระดับสูง และ สุดท้ายคือบริษัทฯ รับทำ Outsourcing เพราะเมื่อเอกสารที่เกิดขึ้นในการรับส่งในแต่ขั้นตอนได้ถูกเปลี่ยนไปเป็น Digital แล้วทุก ๆ ฝ่ายก็จะได้รับประโยชน์ในการเปลี่ยนเป็น Digital HR เช่น ถ้าการรับพนักงานใหม่ยังคงกรอกกระดาษอยู่เราคงต้องบันทึกประวัติพนักงานหลาย ๆ รอบทั้งจากการที่ผู้สมัครต้องเขียนข้อมูลตนเองลงในแบบฟอร์มใบสมัคร จากนั้นถ้ามีการรับเข้าทำงานฝ่าย HR ต้องเอาแบบฟอร์มใบสมัครมาบันทึกข้อมูลลงในระบบขององค์กร จากนั้น HR จัดส่งใบสมัครดังกล่าวมาให้ฝ่ายจัดทำ Outsourcing มาบันทึกลงในระบบของฝ่าย Outsourcing อีกรอบ เท่ากับมีการบันทึกข้อมูลซ้ำกันถึง 3 รอบ แต่ถ้าเปลี่ยนเป็น Digital HR เมื่อเราให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลลงในระบบรับสมัครงาน จากนั้นข้อมูลเหล่านั้นจะถูกส่งต่อไปยังระบบของฝ่าย HR และ ฝ่าย Outsourcing ให้อัตโนมัติในรูปแบบ Digital ซึ่งแต่ละฝ่ายเพียงแค่เพิ่มเติมสิ่งที่ยังขาดอยู่จากใบสมัครเท่านั้นเช่น รหัสพนักงาน, อัตราเงินเดือน, เลขที่บัญชีธนาคาร และอื่น ๆ ซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่ควรจะถูกส่งเป็น Digital มีมากมายเช่น
  จะเห็นได้ว่าเอกสารต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นเอกสารที่ได้ถูกใช้เป็นประจำในงาน HR ซึ่งถ้าเราได้ทำการปรับเปลี่ยนให้เป็น Digital ทั้งหมดแล้ว ระบบงานของฝ่าย HR จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในหลาย ๆ ด้าน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นอย่างมากเพราะข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้บันทึกเข้ามาในระบบนอกจากจะไม่ต้องบันทึกซ้ำซ้อนแล้ว ยังจะถูกส่งไปยังผู้รับโดยรวดเร็ว และทันที ก่อนส่งข้อมูล ระบบยังมีการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกให้อีกด้วย ทั้งในเชิงระบบ และเชิงนโยบาย เช่น บันทึกรหัสพนักงาน หรือรหัสแผนกถูกต้องหรือไม่ ส่วนในเชิงนโยบายเช่น ต้องขอล่วงเวลาทำงานไม่เกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือต้องผ่านทดลองงานแล้วถึงลาพักร้อนได้ เป็นต้น ถ้าข้อมูลต้นทางได้มาอย่างถูกต้องรวดเร็วแล้ว หลังจากนั้นข้อมูลต่างๆ ที่ได้มา เมื่อทำการวิเคราะห์ หรือจัดทำรายงานต่างๆ นั้น จะง่ายดาย และรวดเร็ว ด้วยเช่นกัน ทำให้ผู้บริหารได้ตัดสินใจในการบริหารงานได้ถูกต้อง และทันการ

Standard of Service

เรามีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเป็นจำนวนมาก มีโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันไป โดยการดำเนินงานของเรามีดังต่อไปนี้

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจาก Payroll Outsourcing


Payroll Outsourcing Process