HRIS กุญแจสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัล

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRIS: Human Resource Information System) ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR) ขององค์กร HRIS เป็นระบบที่รวบรวมและจัดการข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ บทความนี้จะกล่าวถึงความสำคัญและประโยชน์ของ HRIS ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร 

ฟีเจอร์หลักของ HRIS ประกอบด้วย

  • การจัดการข้อมูลพนักงาน: เก็บข้อมูลพนักงานส่วนตัว ข้อมูลการจ้างงาน ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลสวัสดิการ ข้อมูลการลา ข้อมูลการประเมินผล ฯลฯ
  • การบริหารเงินเดือน: คำนวณเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าโอที ค่าเบี้ยเลี้ยง ภาษี ประกันสังคม ฯลฯ จ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร พิมพ์สลิปเงินเดือน
  • การจัดการเวลา: บันทึกเวลาเข้า-ออกงาน ขอลา ลางาน ตรวจสอบสถานะการลา ฯลฯ
  • การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน: ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครงาน คัดเลือกพนักงาน สัมภาษณ์ ฯลฯ
  • การฝึกอบรมและพัฒนา: จัดทำแผนฝึกอบรม จัดอบรม ประเมินผลการฝึกอบรม ฯลฯ
  • การประเมินผล: ประเมินผลการทำงาน ให้คะแนน ความคิดเห็น ฯลฯ
  • การรายงาน: รายงานข้อมูล HR วิเคราะห์ข้อมูล ออกรายงาน

การจัดเก็บและจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ HRIS

ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) มีบทบาทสำคัญในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ (HR) ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลเหล่านี้ครอบคลุมข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน ข้อมูลการจ้างงาน ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลสวัสดิการ ข้อมูลการลา ข้อมูลการประเมินผล และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง HRIS ช่วยให้การจัดเก็บและจัดการข้อมูลพนักงานเป็นไปอย่างมีระบบและง่ายดาย ข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติการทำงาน การลาหยุด การฝึกอบรม และการประเมินผลการทำงาน ถูกบันทึกและจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สามารถเข้าถึงและค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ระบบนี้ช่วยลดการใช้เอกสารและลดความผิดพลาดที่เกิดจากการจัดเก็บข้อมูลด้วยมือ นอกจากนี้ การมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันยังช่วยให้การตัดสินใจในเรื่องทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

HRIS คำนวณและจัดการเงินเดือนอย่างแม่นยำ

หนึ่งในหน้าที่สำคัญของ HRIS คือการคำนวณและจัดการเงินเดือนของพนักงาน ระบบสามารถคำนวณเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา และการหักภาษีได้โดยอัตโนมัติ ลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดและทำให้การจ่ายเงินเดือนเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลา นอกจากนี้ HRIS ยังสามารถจัดทำสลิปเงินเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ฝ่าย HR สามารถจัดการภาระงานในส่วนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ myHR จัดเก็บและจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ การคำนวณและจัดการเงินเดือนอย่างแม่นยำ การพัฒนาบุคลากรและการประเมินผลการทำงาน การรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ระบบ HRIS ช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ เพิ่มความพึงพอใจและความไว้วางใจในองค์กร การลงทุนใน HRIS เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับองค์กรที่ต้องการเติบโตและพัฒนาในยุคดิจิทัล

HRIS เพิ่มความปลอดภัย รายงานและการวิเคราะห์ข้อมูล

มาพร้อมกับเครื่องมือการรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยให้ฝ่าย HR และผู้บริหารสามารถติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสามารถสร้างรายงานต่างๆ เช่น รายงานการทำงานของพนักงาน รายงานการลาหยุด รายงานการประเมินผล และรายงานเงินเดือน ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและเป็นระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลจาก HRIS ยังช่วยให้เห็นแนวโน้มและสามารถวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ HRIS มีการเข้ารหัสและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ ระบบยังสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้องค์กรสามารถมั่นใจได้ว่าการจัดการข้อมูลพนักงานเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดทางกฎหมาย