ระบบ HRM (Human Resource Management)

Human Resource Management

ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล หรือ HRM (Human Resource Management) เป็นกระบวนการและแนวทางที่องค์กรใช้ในการจัดการพนักงาน ทั้งในเรื่องของการสรรหา การพัฒนา การรักษา และการวัดผลประสิทธิภาพของพนักงาน HRM เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงาน 

HRM เปรียบเสมือนกลไกสำคัญที่ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

 • ดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ:
  การสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและเหมาะสมกับตำแหน่งงาน เป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ควบคู่ไปกับกลยุทธ์การรักษาพนักงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า

 • ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน:
  การลงทุนในพนักงานผ่านการฝึกอบรม พัฒนาทักษะ และส่งเสริมโอกาสในการเติบโต จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและความมุ่งมั่นของพนักงาน นำไปสู่ผลงานที่มีประสิทธิภาพ

 • สร้างแรงจูงใจและความผูกพัน:
  การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มอบสวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงการให้ความสำคัญกับพนักงาน ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างแรงจูงใจ และความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร

 • วัดผลและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ:
  การติดตามผลงาน วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน และประเมินผลพนักงานอย่างเป็นระบบ ช่วยให้พนักงานพัฒนาตนเอง และองค์กรสามารถปรับปรุงกลยุทธ์ HRM ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

ระบบ HRM เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย

ในขั้นตอนแรกของ HRM คือการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญในการดึงดูดผู้มีความสามารถเข้าสู่องค์กร กระบวนการนี้ต้องอาศัยการวางแผนที่ดี การจัดทำรายละเอียดงานที่ชัดเจน และการเลือกใช้ช่องทางสรรหาที่เหมาะสม เช่น การประกาศงานผ่านเว็บไซต์ การใช้บริการบริษัทจัดหางาน หรือการจัดงาน Job Fair เพื่อค้นหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับที่องค์กรต้องการ หลังจากได้พนักงานที่เหมาะสมแล้ว การพัฒนาและฝึกอบรมเป็นขั้นตอนต่อไปที่สำคัญ HRM ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีทักษะและความรู้ที่ทันสมัย พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การสร้างเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพและการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ก็เป็นสิ่งที่องค์กรควรให้ความสำคัญ

HRM ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบอย่างสม่ำเสมอ

ในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรง ทรัพยากรมนุษย์ (HR) กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร องค์กรที่มีระบบ HRM ที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถดึงดูด รักษา และพัฒนาพนักงานที่มีความสามารถ นำไปสู่ผลงานที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ระบบ HRM เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กร ทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่กระบวนการสรรหา คัดเลือก พัฒนา ดูแล รักษา ไปจนถึงการวัดผลประสิทธิภาพ การวัดผลประสิทธิภาพของพนักงานเป็นกระบวนการที่ HRM ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ การประเมินผลการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และการให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ ช่วยให้พนักงานมีความเข้าใจถึงจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุง การใช้เครื่องมือการประเมินผล เช่น การประเมินแบบ 360 องศา หรือการประเมินตามเป้าหมาย (KPI) เป็นวิธีการที่ช่วยให้การวัดผลมีความเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบสำคัญของระบบ HRM ที่มีประสิทธิภาพ

 • การวางแผนทรัพยากรมนุษย์: วิเคราะห์ความต้องการขององค์กร กำหนดจำนวน ประเภท และทักษะของพนักงานที่จำเป็น พัฒนากลยุทธ์เพื่อดึงดูด รักษา และพัฒนาพนักงาน
 • การสรรหาและคัดเลือก: กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครงาน ออกแบบกระบวนการสรรหาและคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพ คัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับองค์กร
 • การพัฒนาพนักงาน: จัดโปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะใหม่ๆ
 • การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการ: ออกแบบระบบเงินเดือนและสวัสดิการที่แข่งขันได้ มอบรางวัลและโบนัสตามผลงาน ดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
 • การประเมินผลและการบริหารผลงาน: กำหนดเป้าหมายและมาตรฐานการทำงาน ติดตามผลงานและประเมินผลพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ให้คำติชมและคำแนะนำเพื่อพัฒนา
 • การจัดการความสัมพันธ์กับพนักงาน: สร้างช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี จัดการความขัดแย้งและปัญหาต่างๆ
 • การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ: ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน