E-HR ระบบดิจิทัล บริหารครอบคลุมงาน HR ทั้งหมด

E-hr

E-HR ย่อมาจาก Electronic Human Resource หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรมนุษย์ เปลี่ยนจากกระบวนการแบบดั้งเดิมที่ใช้เอกสารเป็นหลัก มาเป็นระบบดิจิทัล myHR ครอบคลุมงาน HR ทั้งหมด เช่น การสรรหา คัดเลือก บริหารข้อมูลพนักงาน เงินเดือน สวัสดิการ การฝึกอบรม พัฒนา performance management การลา รายงาน วิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ เป็นกระบวนการที่นำเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงาน รวมทั้งเพิ่มความโปร่งใสและลดความซับซ้อนของกระบวนการต่าง ๆ E-HR รวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์และระบบออนไลน์ในการจัดการข้อมูลพนักงาน การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนา รวมไปถึงการประมวลผลเงินเดือนและสวัสดิการ การนำ E-HR มาใช้ในองค์กรจึงเป็นการปฏิวัติวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง

E-HR ระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้การเก็บรวบรวม จัดเก็บข้อมูล

หนึ่งในประโยชน์หลักของ E-HR คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลและกระบวนการทำงาน การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้การเก็บรวบรวม จัดเก็บ และเรียกดูข้อมูลพนักงานเป็นไปอย่างง่ายดายและรวดเร็ว ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ประวัติการทำงาน ข้อมูลเงินเดือน และข้อมูลการลาสามารถเข้าถึงได้ทันทีผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ฝ่ายบุคคลสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ E-HR ยังช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานด้วยมือ ซึ่งส่งผลให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่างราบรื่นและแม่นยำยิ่งขึ้น

บทบาทสำคัญของ E-HR ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

E-HR ยังมีบทบาทสำคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ระบบการสรรหาออนไลน์ช่วยให้การโพสต์ตำแหน่งงานและการรับสมัครเป็นไปอย่างรวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มผู้สมัครที่หลากหลายมากขึ้น ระบบติดตามผู้สมัคร (Applicant Tracking System – ATS) ช่วยให้ฝ่ายบุคคลสามารถจัดการและติดตามผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังสามารถใช้การสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอและการประเมินออนไลน์เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการสรรหา นอกจากนี้ E-HR ยังสามารถใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความเหมาะสมของผู้สมัคร ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจในการสรรหามีความแม่นยำมากขึ้น สุดท้าย E-HR ช่วยสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร การใช้ระบบการจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System – LMS) ทำให้พนักงานสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมและคอร์สเรียนต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านอินเทอร์เน็ต การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Learning นี้ช่วยให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะและความรู้ได้ตามความสะดวกของตนเอง นอกจากนี้ E-HR ยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร

ระบบ E-HR มีประโยชน์อย่างไร?

 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ลดงานเอกสารซ้ำซ้อน กระบวนการทำงานรวดเร็วขึ้น
 • ลดต้นทุน: ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านกระดาษ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำนักงาน
 • เพิ่มความถูกต้องแม่นยำ: ลดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลด้วยมือ
 • เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา: พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูล HR ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน หรือแอปพลิเคชันมือถือ
 • เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน: พนักงานสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัว ขอลา ตรวจสอบเงินเดือน ฯลฯ
 • การวิเคราะห์ข้อมูล: วิเคราะห์ข้อมูล HR สนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
 • ปรับขนาดได้: รองรับธุรกิจทุกขนาด ปรับขนาดระบบให้เหมาะกับจำนวนพนักงานและความต้องการขององค์กร
 •  

ตัวอย่างการใช้งานระบบ E-HR

 • พนักงานสามารถขอลาผ่านระบบ e-HR แทนการเขียนใบลา หัวหน้างานสามารถอนุมัติลาผ่านระบบได้สะดวก รวดเร็ว
 • ฝ่ายบุคคลสามารถคำนวณเงินเดือน จ่ายเงินเดือน และบริหารสวัสดิการผ่านระบบ e-HR ประหยัดเวลาและลดความผิดพลาด
 • ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูล HR เช่น สถิติการลา การทำโอที ฯลฯ ผ่านระบบ e-HR สนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์