ระบบใบอนุญาตให้ทำการงานในเรือประมงพาณิชย์ ตามมาตรา 285 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Single Window 4 Fishing Fleet)


      กรมเจ้าท่า ในฐานะคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) ด้านการบริหารจัดการกองเรือ ซึ่งมีหน้าที่จัดระเบียบ พัฒนาระบบทะเบียนเรือ ได้เร่งบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดระเบียบเรือประมง และเรือสนับสนุนการประมง ปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงและการทำประมงผิดกฎหมาย ได้วางมาตรการที่ดำเนินการประกอบด้วย การออกข้อบังคับ สำหรับการตรวจเรือ การจดทะเบียนเรือและการออกใบอนุญาตใช้เรือประมงให้ถูกต้อง การออกตรวจตราปราบปราม ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือ การอนุญาตให้ลงทำการงานในเรือ เป็นต้น โดยที่การอนุญาตให้ลงทำการงานในเรือตามมาตรา 285 แห่ง พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการที่คนประจำเรือ หรือแรงงานจะลงทำการในเรือประมง ต้องแจ้งขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อน เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะทำการในเรือได้ หากเป็นแรงงานต่างด้าว ต้องนำใบอนุญาตให้ทำงานของกรมการจัดหางาน และสัญญาจ้าง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มาเป็นเอกสารประกอบการขออนุญาต หรือเรียกว่า “ใบอนุญาตให้ทำการงานในเรือประมงตามมาตรา 285 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456” ใช้บังคับเรือประมงขนาด 10 ตันกรอสขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

      1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการอำนวยความสะดวก และลดภาระให้เจ้าของเรือและผู้ทำการงานในเรือประมงสามารถดำเนินการตามมาตรา 285 แห่งพระราชบัญญัติการ เดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ทำให้เกิดการอนุญาตทำการงานในเรือประมงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

      2) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศบูรณาการข้อมูล และการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการกำกับการทำการงานในเรือประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพ และเป็นการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายที่เป็นระบบอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและกรมการปกครอง

      3) นำเทคโนโลยี Face Recognition สำหรับการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้ทำการงานในเรือประมงเพื่อป้องกันแรงงานผิดกฎหมาย

      4) นำเทคโนโลยี Machine Readable Zone (MRZ) สำหรับตรวจสอบเอกสารหนังสือเดินทางของผู้ทำการงานในเรือประมงเพื่อป้องกันแรงงานผิดกฎหมาย

      บริษัท myHR ได้เป็นผู้พัฒนาระบบ Single Window 4 Fishing Fleet ทำงานผ่าน Web Browser และระบบ Fishing PIPO ใช้งานบน Smart Phone ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ให้กับกรมเจ้าท่า

      ในปี พ.ศ. 2562 ระบบสารสนเทศในการออกใบอนุญาตให้ทำการงานในเรือประมง (Single Window 4 Fishing Fleet) กรมเจ้าท่าได้รับ รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สาขาบริการภาครัฐ