ระบบตรวจสอบย้อนกลับ

(Thai Flagged Catch Certification System)


       ไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่ทำการประมงและเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าสัตว์น้ำแปรรูปขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับของสัตว์น้ำที่มาเทียบท่าหรือแปรรูป เพื่อให้มั่นใจว่าตลอดสายการผลิตและแปรรูปอาหารทะเลของไทยจะปราศจากสัตว์น้ำที่มาจากการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU)

       ปัจจุบันไทยได้พัฒนาระบบ Thai Flagged Catch Certification System เพื่อตรวจสอบสัตว์น้ำ ที่มาจากเรือไทย และระบบ PPS (PSM linked and Processing Statement System) เพื่อตรวจสอบสัตว์น้ำ จากเรือต่างชาติ โดยหลักการทำงานที่สำคัญของระบบดังกล่าว คือ การจัดทำระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้ำอย่างละเอียดทุกขั้นตอน รวมถึงมีระบบอัตโนมัติที่ช่วยแจ้งเตือนเมื่อพบความผิดปกติของข้อมูลในแต่ละขั้นตอน นับตั้งแต่การนำสัตว์น้ำมาขึ้นท่าจนถึงกระบวนการแปรรูป เพื่อให้มั่นใจว่า สัตว์น้ำดังกล่าว มิได้มาจากการทำประมง IUU

       สำหรับการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำจากเรือไทยนั้น ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจที่มาของการทำประมง การตรวจสอบชนิดและน้ำหนักสัตว์น้ำในสมุดบันทึกทำการประมงเทียบกับชนิดและน้ำหนักสัตว์น้ำที่ขึ้นท่า และการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ การตรวจสอบน้ำหนักสัตว์น้ำที่ใช้ในการแปรรูปหรือส่งออก โดยระบบจะตัดจากยอดน้ำหนักคงเหลือเพื่อป้องกันมิให้มีการลักลอบนำสัตว์น้ำที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ เข้ามาในระบบ และการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำ (Catch Certificate) ว่ามิได้เกี่ยวข้องกับการทำประมง IUU สำหรับส่งออกไปยังประเทศที่สาม

       การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการควบคุมและตรวจสอบสัตว์น้ำที่จับจากเรือประมงไทย และสัตว์น้ำที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีการเชื่อมโยงระหว่างระบบข้อมูลของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

      1. ระบบ Fishing Info System (FI System) คือ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของเรือประมงระบบการออกใบอนุญาตทำการประมง และระบบการตรวจสอบติดตามการทำการประมงของเรือประมงของไทย โดยใช้ระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System - VMS)

      2. ระบบ Thai - flagged Catch Certificate System คือ การบันทึกข้อมูลของสัตว์น้ำ และควบคุมการตรวจสอบย้อนกลับของเรือประมงไทย โดยหน่วยงานของไทยสามารถตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลของสัตว์น้ำได้ตลอดสายการผลิต

      3. ระบบ PSM Linked Processing Statement System (PPS) คือ การควบคุมการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศ โดยจะมีการบันทึกข้อมูลการตรวจสัตว์น้ำ ตั้งแต่ก่อนเข้าเทียบท่า การตรวจสอบ ณ ท่าเทียบเรือ และการควบคุมกระบวนการการตรวจสอบการนำสัตว์น้ำขึ้นท่า เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร รวมถึงผู้ประกอบการ ทำให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจสอบตลอดทั้งสายการผลิต

https://europetouch.mfa.go.th/th/content/90054-thailand%E2%80%99s-progress-on-traceability-systems-for-fish-and-fishery-products-ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำของไทย?cate=5d6abf7c15e39c3f30001468