Appraisal Management

ประเมินพนักงานง่ายๆ บนระบบที่ทันสมัย

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบนี้เป็นระบบที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานทาง Online โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดแบบฟอร์มในการประเมินงานได้หลากหลายรูปแบบ และสามารถกำหนดว่าแบบฟอร์มประเมินผลงานนี้จะใช้กับคนกลุ่มไหน ใครเป็นผู้ถูกประเมิน และใครเป็นผู้ประเมิน รองรับการประเมินผลงานในหลากหลายรูปแบบ หลังจากประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถ Export ข้อมูลไปในรูปแบบ Excel หรือ Text File เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการประเมิน ประกอบการตัดสินใจในการทำงานต่อไป
Appraisal Management
รองรับการประเมินแบบ 360 องศา
Appraisal Management
รองรับการประเมินแบบหลายระดับขั้น
Appraisal Management
รองรับการประเมินแบบ KPI & Competency
Appraisal Management
รองรับการประเมินแบบ Objective Key Result (OKR)

Appraisal Management
รองรับการประเมินแบบ Management by Objective (MBO)
Appraisal Management
สามารถทำรายการประเมินได้หลายครั้งต่อปี
Appraisal Management
สามารถนำข้อมูลมาจัดทำ Chart ได้อย่างครบถ้วน