Talent Management

ระบบจัดการผู้มีศักยภาพสูง เป็นระบบที่จะช่วยในการบริหารคนเก่ง ๆ ในองค์กรเพื่อที่จะได้รักษาให้คนที่มีศักยภาพสูงเหล่านั้นได้อยู่กับองค์กรนาน ๆ โดยมีแนวทางในการพัฒนาคนเหล่านั้นเป็นพิเศษ จากนั้นจะพยายามหาช่องทางในการเติบโต เพื่อจะได้มีพื้นที่ ที่จะให้คนเหล่านั้นได้แสดงศักยภาพของตนเองได้เต็มที่ จะทำให้เค้าเหล่านั้นมีความสุข และสนุกกับงานที่ได้ทำ มีผลทำให้เกิดประโยชน์กับตัวพนักงานเอง และองค์กรไปด้วยพร้อม ๆ กัน ระบบนี้จะมีขั้นตอนในการบริหารงานตามแผนภาพนี้
Talent Management
ใช้แนวความคิด Nine Box ในการแบ่งกลุ่มผู้มีศักยภาพ
Talent Management
สามารถจัดทำ Individual Development Plan
Talent Management
สามารถจัดทำ Career Development Plan
Talent Management
หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามสถานะภาพการพัฒนาได้ด้วยตนเอง

Talent Management
เชื่อมโยงกับระบบปรับเงินเดือน และตำแหน่งได้