Recruit Management

Recruit Management ระบบที่สรรหาบุคคลากรเข้าทำงาน

ระบบ Recruit Management เป็นระบบที่ทำงานร่วมกันเพื่อใช้ในการสรรหาบุคคลากรเข้าทำงาน โดยระบบ Job Board จะทำหน้าที่ในการเป็นหน้าต่างที่จะเปิดให้ผู้สมัครงานเข้ามาบันทึกข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลการทำงาน, ข้อมูลการศึกษา, ตำแหน่งงานที่สนใจ และอื่น ๆ ลงในระบบ เพื่อให้ฝ่ายสรรหาบุคคลากรตรวจสอบเบื้องตน และศึกษาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่เปิดรับในปัจจุบัน ถ้ามีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่ต้องการ ฝ่ายสรรหาจะทำการโอนข้อมูลผู้สมัครนั้นเข้าสู่ระบบ Recruitment เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงให้กับสังกัดที่ต้องการบุคคลากรศึกษาก่อนการสัมภาษณ์งาน โดยฐานข้อมูลของ Job Board จะอยู่บนระบบเปิดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ แต่สำหรับระบบ Recruitment จะอยู่ภายในองค์กรที่จะให้สำหรับพนักงานในองค์เข้าถึงระบบได้เท่านั้น
Recruit Management
สามารถกำหนดรูปแบบการบันทึกสมัครงานได้ว่าเป็นแบบย่อ หรือแบบเต็ม
Recruit Management
ผู้สมัครสามารถสมัครงานได้หลายตำแหน่งพร้อมกัน
Recruit Management
ผู้สมัครสามารถกลับมาแก้ไขประวัติตนเองได้
Recruit Management
ผู้สัมภาษณ์สามารถบันทึกคะแนนการสัมภาษณ์ได้ด้วยตนเอง

Recruit Management
มีระบบแจ้งเตือนนัดสัมภาษณ์ให้ผู้สมัคร และผู้สัมภาษณ์ผ่านอีเมล์ได้โดยอัตโนมัติ
Recruit Management
โอนข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลพนักงานได้ครบถ้วน