HR Data Analytics


 

HR Data Analytics

จากประสบการณ์หลายปีที่ได้ทำหน้าที่ในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์นี้ จะมีความต้องการของผู้ใช้งานที่สำคัญคือ ต้องการรายงานในรูปแบบที่มีความหลากหลาย และหลายมุมมอง เพราะในหลายครั้งผู้บริหารจะเรียกร้องขอให้ฝ่าย HR จัดทำรายงานในมุมมองที่แตกต่างจากเดิม มีผลทำให้ HR จะต้องให้ฝ่าย IT ทำการ Export ข้อมูลออกมาในรูปแบบ Excel จากนั้น HR จะต้องมาจัดทำรายงานต่าง ๆ นั้นด้วยความยากลำบาก, ซับซ้อน และใช้เวลานานมาก ดังนั้นจากความต้องการที่ได้รับทราบมาโดยตลอด เราจึงพัฒนาระบบ HR Data Analysis มาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถจัดทำรายงาน, ปรับเปลี่ยนมุมมอง และสร้าง Chart สวย ๆ ได้ด้วยตนเองจากในระบบ myHR อีกทั้งยังสามารถ Export ข้อมูลออกไปใช้งานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
HR Data Analytics
จัดทำตัวอย่างรายงานประวัติพนักงานให้เล่นได้จริง
HR Data Analytics
จัดทำตัวอย่างรายงานเวลาการทำงาน
HR Data Analytics
จัดทำตัวอย่างรายงานระบบเงินเดือน
HR Data Analytics
จัดทำตัวอย่างรายงานระบบฝึกอบรม

HR Data Analytics
ปรับมุมมองรายงานข้อมูลได้ทั้งแนว Row และ Colum
HR Data Analytics
เลือกกรองข้อมูลได้ตามต้องการ
HR Data Analytics
จัดทำ Colum เพิ่มด้วยการสร้างสูตรในรายงานได้ทันที
HR Data Analytics
ปรับรูปแบบการแสดงผลได้ทั้งในแบบตัวเลข และกราฟ

HR Data Analytics
Export ข้อมูลได้ทั้งในรูปแบบ Excel, CSV, PDF, JPEG, SGV