Organization Management


 

Organization Management

ระบบนี้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นที่กำหนดโครงสร้างองค์กรเช่น ส่วน, ฝ่าย, แผนก, หน่วย, สาขา, ตำแหน่ง, Job Description, Job Group และอื่น ๆ เพื่อใช้ในการเป็นฐานในการนำเอาพนักงานมาบรรจุตามโครงสร้างองค์กรที่ได้ถูกกำหนดขึ้นเช่น นายปีเตอร์ แมน สังกัดแผนกการตลาด สาขาประเทศไทย ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย เป็นต้น ดังนั้น จึงระบบสำคัญที่จำเป็นต้องมี ถ้าไม่มีจะไม่สามารถใช้งานระบบได้เลย
Organization Management
สามารถผูกโครงสร้างองค์กรได้เป็นลำดับขั้นว่าแผนกนี้อยู่ภายใต้ฝ่ายไหน และส่วนไหน ดังจึงสามารถนำข้อมูลนี้ไปสร้างเป็น Org Chart ในมุมมองขององค์กรได้ ว่ามีโครงสร้างอย่างไร
Organization Management
กำหนด Manpower Planning ได้ตามมุมมองที่ต้องการเช่น ตาม JD, ส่วน, ฝ่าย, แผนก

Organization Management
JD จะเป็นข้อมูลหลักในการกำหนดมาตราฐานในการอบรมหรือที่เรียกว่า (Training Need) , มาตราฐานในการรับพนักงานที่เหมาะสมเข้ามาทำงานว่าควรจะมีช่วงอายุเท่าไร, จบการศึกษาอะไรได้บ้าง และควรเนื้อหารในการประกาศรับสมัครอย่างไร รวมทั้งควรจะมี Competency เรื่องใด ๆ บ้างที่เหมาะสม
Organization Management
ออกแบบโครงสร้างองค์กรในระบบให้ตรงตามมุมมองข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ นั้นคือกลยุทธ์สำคัญในการออกแบบโครงสร้างองค์กร ดังนั้นจึงต้องคิดให้รอบคอบเพื่ออนาคตที่ดี