Welfare Management

ระบบนี้เป็นระบบที่เปิดให้พนักงานสามารถบันทึกคำร้องขอสวัสดิการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง หลังจากที่ระบบได้รับคำร้องขอสวัสดิการจากพนักงาน ระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของพนักงานว่ายังคงเหลือพอตามการร้องขอหรือไม่โดยอัตโนมัติ ถ้ามีสิทธิไม่เพียงพอระบบจะแจ้งข้อความให้พนักงานทราบทันที แต่ถ้ารายการที่ร้องขอมีสิทธิ ระบบจะทำการส่งข้อมูลคำร้องนี้ไปยังผู้ที่มีสิทธิอนุมัติรายการคำร้องนี้ จากนั้นเมื่อได้รับการอนุมัติระบบจะส่งข้อมูลไปยังผู้ที่ต้องจัดเตรียมสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานได้รับทราบ เพื่อจะได้ให้บริการกับพนักงานได้ตามนโยบายที่องค์กรกำหนด
Welfare Management
พนักงานสามารถบันทึกคำร้องขอสวัสดิการได้ด้วยตนเอง และสามารถติดตามผลการอนุมัติสวัสดิการได้ผ่านระบบ
Welfare Management
สร้างรายการสวัสดิการได้หลากหลาย ตามนโยบายองค์เช่น พนักงานในแต่ละตำแหน่ง หรือแต่ละระดับจะได้สวัสดิการแตกต่างกัน

Welfare Management
รองรับการกำหนดสวัสดิการแบบ Buffet
Welfare Management
สามารถเชื่อมโยงการจ่ายสวัสดิการผ่านระบบเงินเดือน หรือระบบการเงินขององค์กรได้